Infiintare sucursala a unei firme cu sediul in strainatate

Filiala reprezinta o societate comerciala de sine statatoare, avand personalitate juridica proprie, conform legilor 31/1990 si 26/1990.

Filiala este conceputa ca o entitate comerciala cu personalitate juridica similara cu cea a societatii-mama, in sensul ca, fiind constituita de o anumita companie, respecta aceleasi proceduri si depinde de aceasta sub aspect economic. Cu toate acestea, filiala are un patrimoniu propriu, delimitat in ansamblul patrimoniului companiei-mama. Insa, in acelasi timp, filiala poate incheia contracte cu terte entitati in nume propriu.

Documente necesare pentru inregistrarea in registrul comertului 

  • Hotararea organului statutar competent privind infiintarea sucursalei prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala. Aceasta trebuie sa contina urmatoarele: denumirea comerciantului din strainatate si forma juridica, registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, numarul de inmatriculare si sediul social precum si denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele imputernicite sa reprezinte fata de terti si in justitie comerciantul din strainatate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul sucursalei cu precizarea domeniului si activitatii principale.
  • Actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. In cazul persoanelor juridice nerezidente, actele se vor depune in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public; in cazul actelor oficiale, asa cum sunt definite de Conventia de la Haga din 05.10.1961, acestea trebuie prezentate in forma apostilata pentru statele care au semnat sau aderat la aceasta conventie, respectiv in forma supralegalizata de celelalte state. Avand in vedere ca Germania si Romania au aderat la aceasta conventie si faptul ca intre aceste doua state nu exista o conventie care sa prevada scutirea de aceasta procedura, forma necesara este cea apostilata.
  • Actul de imputernicire a reprezentantului sucursalei, daca acesta nu a fost numit prin hotararea organului statutar competent (copie tradusa si legalizata)
  • Actele de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala (copii)
  • Documentele pentru sediul social al sucursalei
  • Documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate.
  • Certificatul, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii
  • Certificatele de cazier fiscal pentru reprezentantii legali ai acesteia care au domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice, cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public
  • Declaratiile pe propria raspundere date de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original si copii traduse si legalizate)
  • Specimenele de semnatura ale imputernicitilor sucursalei (original)

NOTA: Soluţionarea dosarului revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si/sau reprezentare pentru intreg parcursul de infiintare si autorizare a unei filiale pentru o companie straina. 

Nu ezitati sa ne contactati pentru solicitarea unei oferte personalizate!