Majorarea capitalului social

Scopul acestei majorări poate fi consolidarea situaţiei financiare sau atragerea de noi resurse pentru finanţarea investiţiilor necesare continuării activităţii în condiţiile unei competiţii din ce în ce mai ridicate în toate domeniile.

Această operaţiune se poate realiza după 2 metode:

 • creşterea valorii nominale a acţiunilor existente;
 • emiterea de noi acţiuni.

Actele necesare majorarii capitalului social sunt:

 • Cererea de înregistrare (original) – formular;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original);
 • Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură; în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în copie;
 • Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate (original);
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii);
 • Actul constitutive actualizat.;

Serviciile noastre includ:

 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator;
 • conceperea si redactarea actului constitutive actualizat;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;

Tarif: 500 lei (toate taxele sunt incluse)